Tehničko i informatičko obrazovanje

Nastavne jedinice

СТРУКТУРА РАЧУНАРА – 8 разред

МАТИЧНА ПЛОЧА

 

Матична плоча (Motherboard) је штампана плоча са многобројним електронским елементима (интегрисана кола, отпорници, кондензатори, транзистори). Служи за повезивање делова

рачунара у функционалну целину, омогућава њихово напајање струјом и њихову међусобну

комуникацију.

МИКРОПРОЦЕСОР

Микропроцесор je интегрално коло или  чип –  CPU (Central Proccessing Unit) састављем од више стотина милиона електронских компоненти –транзистора, диода, отпорника и кондензатора и микропроцесор обавља три основне функције:

− Обавља аритметичко-логичке операције (сабирање, одузимање, множење и

дељење, операције поређења),

− Преноси податке са једне меморијске локације на другу,

− Прати низове инструкција и доноси одлуке о њиховом извршавању.

МЕМОРИЈА

Меморија је функција присећања или репродукције садржаја који је већ део искуства или је научен.

У информатици разликујемо две врсте меморија:

–   примарна меморија – оперативна меморија (RАМ), кеш и регистри

–     секундарна меморија  – хард диск, флопи диск, RОМ, BIOS, флеш меморија.

ИНТЕРФЕЈС

Реч интерфејс има значење за метод успостављања било каквог односа између две ствари/појаве или за средство којим се тај однос успоставља.

Имамо две врста интерфејса:

 1. Хардверски интерфејс се обично састоји од штампане плоче и основних електронских компоненти,
 2.  Кориснички интерфејс, скраћено GUI (Graphical User Interface), означава визуелни распоред контрола на монитору.

 

МОДЕМ

Модем је интерфејс, односно електронски уређај помоћу кога се рачунар може спојити на Интернет. Према месту на коме се налазе, у односу на рачунар, деле се на интерне (унутар

рачунара) и екстерне (ван рачунара).

Према начину повезивања и преноса сигнала разликујемо:

–           Dial up,

–           ADSL ,

–           кабловски и

–           бежични модем.

Advertisements

март 29, 2012 Posted by | Uncategorized | Поставите коментар

Графичке комуникације – 5 разред

Да би било који предмет могао да буде израђен мора да има свој
опис – техничку документацију. Најважније њен део је технички цртеж. Он
детаљно описује изглед, димензије и остала својства будућег производа.
Други део техничке документације описује начин производње.
Поступак израде техничког цртежа називамо техничко цртање.
Правила техничког цртања су међународно прихваћени и називају се
стандарди. Најважније норме прописују врсте линија, размере,
означавање мера на техничком цртежу, техничко писмо, формате папира.
                                         ВРСТЕ  ЛИНИЈА
    Да би се нека замисао могла технички записати и представити, употребљавају се линије.

Ради лакшег споразумевања људи су линијама  дали посебна значења у зависности од њиховог изгледе и врсте.

октобар 24, 2011 Posted by | техника и информатика, Uncategorized | Поставите коментар

Саобраћај – 5 разред

Под саобраћајем се подразумевају услуге које омогућавају транспорт робе, људи, информације, енергената.

Према месту одвијања саобраћај се дели на:

v                  водени

v                  ваздушни и свемирски

v                  железнички

v                  копнени

v                  друмски

 

Према објекту превоза разликујемо:

 

v                  путнички

v                  теретни

 

 

Водени саобраћај:

 

Одвија се на морима, рекама, језерима. Морем се годишње превеза до 80% укупне светске количине робе.

 

Ваздушни и свемирски саобраћај:

 

Према дужини лета авиони се могу сврстати у три групе: за локалне линије (висина до 3 km), за средње-континенталне (висина до 6 km) и интерконтиненталне (висина преко 7 km).

 

Железнички саобраћај:

 

Железнички саобраћај се одвија пругом, а саобрачајна средства чине локомотива, као вучно средство и вагони.

 

Друмски саобраћај:

 

Друмски саобраћај се одвија на путевима.

Врсте саобраћајних средстава:

 • Путничка саобраћајна средства – аутомобил, аутобус, бицикл..
 • Теретна саобраћајна средства – камиони, шлепери..
 • Радна саобраћајна средства – трактор, багер..
 • Специјална саобраћајна средства – кола хитне помоћи, ватрогасна кола..

 

Део пута којим се крећу возила назива се коловоз. Пешаци се крећу поред пута, простором који је за то предвиђен  који се зове тротоар.

 

 

 

 

Регулисање и безбедност друмског саобраћаја

 

        Саобраћајна правила одређују који учесници у саобраћају имају предност при проласку у односу на друге учеснике.

           Правила предности на раскрсници

Првенство пролаза кроз раскрсницу одређују четири правила: овлашћена особа (полицајац), семафори, саобраћајни знаци и/или саобраћајни прописи.

октобар 24, 2011 Posted by | Саобраћај | Поставите коментар

Техничко цртање у грађевинарству

Планирање и пројектовање грађевинских објеката се врши у пројектним бироима. Прво се изради ситуациони план непосредне околине градилишта, а затим се црта идејни пројекат зграде. Сви цртежи у идејном пројекту раде се у истој размери, најчешће 1:200. Идејни пројекат се показује инвеститору и уколико га он усвоји пројектант израђује главни пројекат.

Зграде и други објекти могу да се граде само на местима која су предвиђена урбанистичким планом.

 

Урбанистичким планом одређује се величина и густина насеља-распоред кућа, тргова, паркова, школа, здравствених установа, саобраћајница, план електричне, водоводне и канализационе мреже,…

Ситуациони план шире околине приказује где пролази пут, водовод, канализација, струјни и телефонски каблови, у њега се уцртава одобрено место за грађевину. Овај план се црта у размери 1:1000.

Ситуациони план градилишта приказује место за грађевину, место за грађевинске машине, грађевинске материјале, довод струје и воде.

Главним пројектом се одређују конструкције и њихови прорачуни, просторије, изглед зграде, предрачунска вредност радова. Црта се у размери 1:100.

Извођачки пројекат (палирски план) садржи увећане и детаљније цртеже главног пројекта, црта се у размери 1:50 или 1:20.

 

ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОБЈЕКАТА

 

Цртежи у грађевинарству се цртају најчешће у перспективи и ортогоналној пројекцији.

Унутрашњост објекта се види на цртежу основа зграде а може се приказати хоризонталним или вертикалним пресецима.

Мере у грађевинарству се увек означавају у центиметрима.

На крајевима котних линија се не цртају стрелице већ косе линије под углом од 45º.

октобар 24, 2011 Posted by | Uncategorized | Поставите коментар

Техничка документација у машинству – 7 разред

Тeхничко-технолошка документација је неопходна за припрему, организовање и праћење производње у великим индустријским предузећима, и у погонима тзв. мале привреде.

Постоје две групе техничких докумената:

 • административно-организациони документи и
 • техничка документација.

Административно-организациони документи тачно одређују ко, шта, како и када треба да уради. Уз поделу рада и задатака, она обезбеђују припрему, праће­ње и контролу производње.

Техничку документацију у машинству обично називамо технички цртежи.

Технички цртежи могу бити:

–   детаљни (радионички), који приказују увек само један предмет, односно део, са свим подацима према којима се може израдити;

– склопни, који показују састав и међусобну повезаност појединих делова (на­чин склапања и структуру склопа).

Практично, увек се прво изради одговарајућа скица, а затим и цртеж, у складу са правилима техничког цртања.

октобар 24, 2011 Posted by | техника и информатика, Uncategorized | Поставите коментар

Рачунарска мрежа – 8 разред

Рачунарска мрежа је појам који се односи на рачунаре и друге уређаје који су међусобно повезани кабловима или на други начин, а у сврху међусобне комуникације и дељења података.

У рачунарској мрежи осим рачунара могу бити и хабови (разводници), свичеви (скретнице ) и рутери (усмеривачи). Различите технологије могу се користити за пренос података с једног мјеста на друго, укључујући каблове, радио таласе и микроталасни пренос. Веза између два рачунара који деле своје ресурсе може да се назове рачунарском мрежом.

Класификација рачунарских мрежа

Рачунарске мреже можемо поделити на више начина.

 1. На основу топологије мреже
 2. На основу величине
 3. На основу технологије преноса података

На основу топологија рачунарских мрежа разликујемо: магистрале, звезде и прстенове.

На основу величине рачунарске мреже се деле на основу подручја које покривају. Можемо посматрати локалне мреже LAN (Local Area Network) и мреже на великом подручју WAN (World Area Network).

Локална мрежа (LAN). LAN мрежа је скуп рачунара који су повезани у једну мрежу, на релативно малом простору. Ова мрежа може да броји два и више рачунара који су повезани на одређен начин. Неки периферни уређаји као што су штампачи, модеми и сл., такође се убрајају у ову мрежу.

Пошто LAN мрежа повезује рачунаре који су на релативно малом растојању, проблем повезивања корпорацијских испостава које се налазе на разним географским локацијама решава се помоћу WAN мрежа. WAN мрежа преставља скуп више повезаних LAN мрежа, које се налазе на различитим географским локацијама. Постоји више различитих технологија које омогућавају пренос података са једног места на друго. Интернет, као скуп мрежа на различитим географским локацијама није WAN мрежа. Иако користи неке од WAN технологија, за Интернет би се пре могло рећи да је то међумрежа.

По основу технологије која се употребљава за пренос података имамо Ентернет мрежу и бежичну мрежу WLAN (Wireless Local Area Network). WLAN мрежа преставља нови начин повезивања рачунара без кабла. Примјењује се на местима где каблови престављају физичку сметњу или тамо где се укаже потреба за оваквом врстом мреже. Да би оваква мрежа функционисала потребно је да постоји оптичка видљивост између рачунара и разводника, зависно који се тип мреже користи. Ако се видиљивост не може остварити, употребљавају се додатне антене како би се остварила потребна оптичка веза. Предност овог начина повезивања је у томе што нема рада са кабловима, а недостаци се огледају у могућности утицаја разних фактора на рад мреже као што су присуство метала у згради, радио таласи, мобилни телефони и сл.

октобар 24, 2011 Posted by | техника и информатика | Поставите коментар